Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

 1. Základné informácie

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené medzi obchodníkom a kupujúcim na diaľku v internetovom obchode (e-shope) prevádzkovanom na webovej stránke www.lekarenvkocke.sk (ďalej len „webová stránka“), ako aj na internetový výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky na základe elektronického formuláru objednávky uvedeného na webovej stránke (ďalej len „internetový výdaj“).

1.2. Obchodníkom a prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť s ručením obmedzeným: EMRAMA s.r.o., so sídlom Pražská 1456/14, Zvolen 960 01, IČO 46057234, DIČ SK2023208770, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 19789/S, konajúca prostredníctvom konateľov: PharmDr. Mária Kubincová Oslancová, trvale bytom Pražská 1456/14, 960 01 Zvolen a p. Radoslav Kubinec, trvale bytom Pražská 1456/14, 960 01 Zvolen, tel. č.: 0919 202 767, e-mail: info@lekarenvkocke.sk

Prevádzkovateľ internetového výdaja

Názov verejnej lekárne:  Lekáreň v KOCKE, E.P.Voljanského 1, Zvolen

Obchodné meno:  EMRAMA s.r.o. 

Sídlo:  Pražská 1456/14, 96001 Zvolen

Zodpovedný farmaceut:  PharmDr Mária Kubincová Oslancová

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

Identifikačné číslo:  46057234

Číslo povolenia:  5182/2014/OZ-004

Dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia 28.02.2014

Kód poskytovateľa:  P32330160301

Na webovom sídle Národného centra zdravotníckych informácií http://www.nczisk.sk je zverejnené právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni držiteľa povolenia.

1.3. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv uzatváraných medzi obchodníkom a kupujúcimi a platia v plnom rozsahu, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak. V prípade rozporu alebo rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a povinností zmluvných strán obsiahnutou v týchto VOP a v samostatnej písomnej zmluve, majú pred znením VOP prednosť odchylné dojednania zmluvných strán obsiahnuté v písomnej zmluve, a to iba v rozsahu odchýlneho dojednania.

1.4. Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok sa riadi Zákonom o-liekoch liekoch a Vyhláškou o internetovom výdaji liekov, pričom predmetom internetového výdaja môžu byť iba registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis a zdravotnícke pomôcky triedy I a triedy IIa, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitného predpisu. Predmetom internetového výdaja ani jeho ponuky nie sú lieky viazané na lekársky predpis.

 1. Obchodník

2.1. Obchodník je spoločnosť EMRAMA s.r.o., so sídlom Pražská 1456/14, Zvolen 960 01, IČO 46057234, DIČ SK2023208770, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 19789/S.

2.2. Obchodník pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.3. Obchodník je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok a osobou oprávnenou zabezpečovať internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok podľa povolenia č. 1476/2017, pričom obchodník je zapísaný v Zozname subjektov vykonávajúcich internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok, vedenom Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ktorý nájdete TU.

2.4. Názov a adresa (kamennej) verejnej lekárne/výdajne zdravotníckych pomôcok obchodníka je: Lekáreň v KOCKE, E.P.Voljanského 1, 960 01 Zvolen, pričom obchodník prevádzkuje predmetnú verejnú lekáreň /výdajňu zdravotníckych pomôcok na základe povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok č.: 5182/2014/OZ-004; kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti: P32330160301.

2.5. Telefonický kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom internetového výdaja, je 0919 202 767, v čase pondelok – piatok (mimo štátnych sviatkov a dňoch pracovného pokoja) od 08:30 hod. - do 17:00 hod; za týmto účelom je možné kontaktovať obchodníka aj na e-mailovej adrese: info@lekarenvkocke.sk. Adresa prevádzkarne, v ktorej môže kupujúci získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami je: Lekáreň v KOCKE, E.P.Voljanského 1,  960 01 Zvolen.

2.6. Kontaktné údaje na Štátny ústav kontroly liečiv sú: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, t. č.: 02/50701 111, e-mail: sukl@sukl.sk.

 1. Kupujúci

3.1. Kupujúci je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s obchodníkom zmluvu v internetovom obchode (e-shope) na webovej stránke obchodníka a/alebo má záujem o uzatvorenie zmluvy. Kupujúci môže pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupovať ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.

3.2. Kupujúci je v postavení spotrebiteľa v prípade, ak je fyzickou osobou, ktorá v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka  v súvislosti so zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike  nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Zmluva uzatvorená s kupujúcim – spotrebiteľom je spotrebiteľskou zmluvou v zmysle § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka a vzťahujú sa na ňu zákonné ustanovenia o spotrebiteľskom práve.

3.3.Kupujúci je v postavení podnikateľa v prípade, ak je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade, ak kupujúci pri svojej registrácii na webovej stránke, v objednávke a/alebo kedykoľvek počas uzatvárania a plnenia zmluvy, uvedie obchodníkovi IČO, DIČ alebo IČ DPH, bude považovaný za kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná ako podnikateľ v zmysle tohto odseku VOP. Zmluva uzatvorená s kupujúcim – podnikateľom je zmluva uzatvorená podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom zmluvný vzťah, ktorý vznikne medzi obchodníkom a kupujúcim – podnikateľom sa považuje za obchodnoprávny vzťah, ktorý sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka

 1. Výklad pojmov

4.1. Okrem pojmov, ktoré sú osobitne definované v ktorejkoľvek časti týchto VOP, sú v týchto VOP používané aj nasledovné pojmy, pričom ich význam je nevyhnutné vykladať tak, ako sú definované nasledovne:

4.1.1. Občianskym zákonníkom sa rozumie zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

4.1.2. Zákonom o ochrane spotrebiteľa sa rozumie zákon č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

 

4.1.4. Zákonom o liekoch sa rozumie zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

4.1.5. Zákonom o ARS sa rozumie zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení;

4.1.6. Tovarom sa rozumie liek, zdravotnícka pomôcka alebo doplnkový tovar;

4.1.7. Liekom sa rozumie liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií;

4.1.7.1. Vyhláškou o internetovom výdaji liekov sa rozumie vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie

4.1.8. Zdravotníckou pomôckou sa rozumie akýkoľvek nástroj, prístroj, zariadenie, softvér, implantát, reagencia, materiál alebo iný predmet, ktorý je výrobcom určený – sám alebo v kombinácii – na používanie u ľudí, a to na jeden alebo viacero z týchto špecifických medicínskych účelov: a) diagnóza, prevencia, monitorovanie, predikcia, prognóza, liečba alebo zmiernenie ochorenia, b) diagnóza, monitorovanie, liečba, zmiernenie zranenia alebo zdravotného postihnutia alebo ich kompenzácia, c) vyšetrovanie, nahradenie alebo úprava anatómie tela alebo fyziologického alebo patologického procesu alebo stavu, d) poskytovanie informácií prostredníctvom in vitro vyšetrovania vzoriek získaných z ľudského tela vrátane orgánov, krvi a tkaniva od darcov, a ktorého hlavný určený účinok sa nedosahuje farmakologickými, imunologickými ani metabolickými prostriedkami pôsobiacimi v ľudskom tele alebo na ňom, pričom však tieto prostriedky môžu jeho funkcii pomáhať. Za zdravotnícke pomôcky sa považujú aj nasledujúce výrobky: a) pomôcky slúžiace na účely kontroly alebo regulácie počatia; b) výrobky špecificky určené na čistenie, dezinfekciu alebo sterilizáciu pomôcok uvedených v odseku 4 článku 1 a uvedených v prvom odseku 1 bodu článku 2 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/745 zo dňa 5.4.2017;

4.1.9. Doplnkovým tovarom sa rozumie ostatný sortiment v ponuke obchodníka, ktorý je zverejnený na webovej stránke, a ktorý nie je liekom alebo zdravotníckou pomôckou, najmä detská výživa, potraviny na osobitné výživové účely, kozmetické výrobky, hračky, detská obuv atď.;

4.1.10. Cenou sa rozumie kúpna cena za tovar, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť obchodníkovi podľa článku 6. Súčasťou zobrazenej ceny pri elektrozariadeniach je aj recyklačný poplatok, ktorý je samostatne uvedený v daňovom doklade (faktúra) kupujúceho. 

4.2. Okrem prípadov, kedy z textu týchto VOP vyplýva opak, slová použité v jednotnom čísle majú rovnako význam v množnom čísle a naopak a slová použité v mužskom rode majú rovnaký význam v ženskom rode a strednom rode.

4.3. Ak z textu nevyplýva inak, referencie a odkazy na ustanovenia, články, odseky, sa považujú za referencie a odkazy na ustanovenia, články, odseky týchto VOP.

4.4. Názvy článkov alebo označenie akýchkoľvek častí VOP nemajú vplyv na výklad alebo interpretáciu ďalšieho textu VOP.

4.5. Definície a výkladové pravidlá uvedené v tomto článku VOP sa uplatňujú na zmluvný vzťah obchodníka a kupujúceho, pokiaľ medzi nimi nie je písomne dohodnuté inak.

 1. Objednávka a uzavretie zmluvy

5.1. Obchodník zverejňuje na webovej stránke informácie o ponúkanom Tovare, vrátane sortimentu liekov a zdravotníckych pomôcok, jeho cene a nákladoch spojených s internetovým predajom a výdajom Tovaru. Bližšie informácie o Tovare je možné nájsť v časti „Opis tovaru“, prípadne v časti „Príbalový leták“.

5.2. V prípade, ak kupujúci má záujem o kúpu Tovaru, ktorého ponuka je zverejnená na webovej stránke obchodníka, kupujúci vyberie z ponuky Tovaru ním požadovanú položku Tovaru, a to kliknutím na predmetnú položku Tovaru, následne v časti „Počet“ uvedie množstvo Tovaru a klikne na tlačidlo „Do košíka“. Kupujúci je oprávnený ďalej pokračovať v prehliadaní ponuky Tovaru a rovnakým spôsobom označiť aj iné položky Tovaru, ktoré sú ponúkané obchodníkom na webovej stránke. Po ukončení výberu príslušných položiek Tovaru a v prípade záujmu kupujúceho prejsť k záväznej objednávke vybraných položiek Tovaru, kupujúci klikne na tlačidlo umiestnené v pravej hornej časti webovej stránky, označené ako „NÁKUPNÝ KOŠÍK“ a následne je kupujúcemu poskytnutá zhrňujúca informácia o Tovare, ktorý má záujem kúpiť. Kupujúci je v tejto fáze oprávnený odstrániť a pridať položky Tovaru, meniť množstvo a zadať zľavový kód za účelom získania zľavy na dotknutý nákup Tovaru u obchodníka, pričom kupujúcemu budú uvedené informácie o celkovej cene za objednaný Tovar až po kliknutí na tlačidlo „Prepočítať cenu“. V prípade, ak Kupujúci ukončil výber položiek Tovaru, klikne na tlačidlo „Vyplniť dodacie údaje“, pričom bude presmerovaný do časti „DOPRAVA A PLATBA, DODACIE ÚDAJE“, v ktorej kupujúci pokračuje vo vypĺňaní objednávky voľbou požadovaného spôsobu dopravy, platby a vyplnením fakturačných a doručovacích údajov. Pri právnickej osobe sa do kolónky „Firma“ uvádza názov právnickej osoby a jej právna forma, prípadne aj identifikačné číslo, ak sa nezobrazuje samostatná kolónka „IČO“. V prípade, ak sa údaje o odberateľovi nezhodujú s údajmi o kupujúcom (objednávateľovi), kupujúci zaklikne tlačidlo „Doručovacia adresa je iná ako fakturačná“ a vyplní príslušné údaje o odberateľovi, pričom do „Komentára k objednávke“ uvedie aj elektronickú adresu a telefónne číslo odberateľa. Po riadnom vyplnení všetkých požadovaných údajov kupujúci klikne na tlačidlo „Prejsť na rekapituláciu“, v rámci ktorej sa kupujúcemu zhrnú informácie o objednávke, a to najmä o položkách objednávaného Tovaru, množstve, spôsobe dopravy, platbe, fakturačnej adrese, cene vrátane celkovej ceny za celú objednávku Tovaru. V tejto časti označenej ako „REKAPITULÁCIA OBJEDNÁVKY“ kupujúci zároveň odklikne tlačidlo „Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekárni Lekáreň v KOCKE a Zásadami na ochranu osobných údajov v internetovej lekárni www.lekarenvkocke.sk“, čím potvrdí znenie týchto VOP a vôľu byť nimi viazaný. Objednávka kupujúceho je zaslaná obchodníkovi okamihom kliknutia na tlačidlo „ZÁVÄZNE OBJEDNAŤ S povinnosťou platby“. Následne je okamžite vygenerované číslo objednávky, ktoré sa kupujúcemu automaticky zobrazí.

5.3. Obchodník zašle kupujúcemu na e-mailovú adresu, uvedenú v objednávke kupujúceho, informáciu o prijatí objednávky, pričom obchodník následne preverí dostupnosť jednotlivých položiek objednaného Tovaru, ako aj spôsobilosť obchodníka riadne a včas dodať Tovar kupujúcemu podľa objednávky; na základe dotknutého preverenia obchodník  buď objednávku potvrdí (potvrdenie objednávky) alebo kupujúceho informuje o nemožnosti dodania Tovaru a objednávku stornuje. Kupujúci a obchodník sa dohodli, že zmluva sa uzatvára s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak nastane nemožnosť dodania Tovaru (najmä kvôli vypredaniu zásob, nedostupnosti Tovaru, stiahnutia Tovaru z predaja výrobcom alebo štátnou inštitúciou alebo vyššej moci podľa ods. 14.4 VOP) a obchodník informuje kupujúceho o tejto nemožnosti dodania Tovaru, zmluva sa od začiatku ruší (objednávka sa stornuje). Obchodník je povinný v takom prípade vrátiť kupujúcemu už zaplatenú cenu, a to bez zbytočného odkladu najneskôr však  v lehote štrnásť (14) kalendárnych dní od doručenia informácie obchodníka kupujúcemu o nemožnosti dodania Tovaru, rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe, prípadne inou vhodnou formou po dohode s kupujúcim, napríklad bankovým prevodom, bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky, najmä informácia o jej overení. Obchodník môže spracovávať telefónne číslo uvedené v objednávke,  a to za účelom riadneho a včasného vybavenie objednávky vrátane doručenia a prevzatia Tovaru zo strany kupujúceho (po vybavení objednávky, môže obchodník informovať kupujúceho formou SMS správy o odoslaní zásielky).

5.4. Obchodník je viazaný ponukou Tovaru vrátane ceny po celý čas ich zverejnenia na webovej stránke, ak nie je pri jednotlivých položkách Tovaru uvedená informácia o nedostupnosti tej-ktorej položky Tovaru. K uzavretiu zmluvy, a teda ku vzniku konkrétnych práv a povinností zmluvných strán vo vzťahu k príslušnému Tovaru, dochádza okamihom prijatia objednávky obchodníkom.

5.5. Objednaný Tovar sa zasiela len v rámci SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Zásielky sa nezasielajú do zahraničia.  5.6. V prípade, ak si kupujúci (zákazník) v období počas 24 hodín samostatne objedná minimálne 1ks Tovaru na tú istú doručovaciu adresu, za účelom stanovenia hmotnosti zásielky (objednaného Tovaru) a ceny za dopravu (poštovného) si obchodník vyhadzuje právo posudzovať takto vykonané objednávky kupujúceho ako jednu spoločnú objednávku. Pokiaľ hmotnosť takto spoločne objednaného Tovaru (zásielky) bude prevyšovať 10 kg, obchodník bude postupovať spôsobom podľa ods. 7.6 týchto VOP.

5.7 Obchodník jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách týkajúcich sa platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že: 

 1. o hlavných vlastnostiach Tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a povahe Tovaru informoval na webovej stránke obchodníka,
 2. o obchodnom mene a sídle obchodníka alebo osoby v mene ktorej obchodník podniká, informoval na webovej stránke obchodníka a v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke obchodníka,
 3. o telefónnom čísle obchodníka, o adrese elektronickej pošty obchodníka  informoval na webovej stránke obchodníka a v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke obchodníka,
 4. o adrese obchodníka alebo v mene osoby, ktorá v mene obchodníka koná, môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady tovaru alebo služby, odstúpenie od zmluvy, podať žiadosť o nápravu, alebo iný podnet informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke obchodníka,
 5. o celkovej cene Tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu Tovaru nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladoch a poplatkoch, alebo akt tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, informoval na webovej stránke obchodníka a v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke obchodníka,
 6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa obchodník zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke obchodníka,
 7. o existencii a dĺžke trvania zákonnej zodpovednosti obchodníka za vady tovaru a dostupnosti spotrebiteľskej záruky, ak ju obchodník alebo výrobca poskytuje a o postupoch uplatňovania a vybavovania zodpovednosti za vady, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke obchodníka,
 8. o práve spotrebiteľa podať obchodníkovi žiadosť o nápravu s uvedením osobitého odkazu na webové sídlo, na ktorom sú zverejnené informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke obchodníka,
 9. o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke obchodníka,
 10. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke obchodníka, obchodník zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných podmienok,  ktoré sú umiestnené na webovej stránke obchodníka,
 11. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru obchodníkovi podľa § 21 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa  a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke obchodníka,
 12. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke obchodníka,
 13. o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke obchodníka,
 1. Cena Tovaru

6.1. Všetky ceny Tovaru uvedené na webovej stránke sú konečné vrátane DPH, pričom zahŕňajú aj náklady na balenie Tovaru. Obchodník je platiteľom DPH.

6.2. V cene nie sú zahrnuté náklady na doručenie Tovaru a platbu ceny, pričom výška týchto nákladov, ktoré sú obchodníkom fakturované kupujúcemu popri cene Tovaru (pozri záložku Doprava a platba), je vždy uvedená aj pri vypĺňaní objednávky na webovej stránke v časti „REKAPITULÁCIA OBJEDNÁVKY“, a teda kupujúci je oboznámený s výškou týchto nákladov vždy pred odoslaním objednávky.

6.3. Všetky akciové zľavy zverejnené na webovej stránke platia do vypredania zásob príslušných položiek Tovaru, na ktoré sa akciová zľava vzťahuje, pokiaľ pri konkrétnej položke Tovaru nie je uvedené inak. Kupujúci je oprávnený sa zapojiť do vernostného programu obchodníka a získať zľavu pri nákupe Tovaru, a to spôsobom a za podmienok uvedených TU.

6.4. Poskytnutie akejkoľvek mimoriadnej zľavy z ceny, ktorá nie je uvedená na webovej stránke alebo nevyplýva z vernostného programu obchodníka, je možné iba na základe predchádzajúcej výslovnej písomnej dohody obchodníka a kupujúceho.

6.5. UPOZORNENIE - ceny v kamennej prevádzke Lekáreň v KOCKE sa môžu líšiť od cien uvedených na webovej stránke (!); ceny uvedené na webovej stránke platia iba pre zmluvy uzatvárané podľa týchto VOP cez internetový obchod (e-shop) obchodníka prevádzkovaný na webovej stránke.

6.6. Uvedené ceny plienok, vložiek, kompresov, ovínadiel, gáz, podložiek a niektorých cumľov môžu byť uvedené za jeden KUS tovaru, nie za balenie. Plienky, vložky, kompresy, ovínadlá, gázy  je možné si zakúpiť aj na jednotlivé KUSY nie len na celé balenia. 

 1. Platobné podmienky

7.1. Okamihom odoslania objednávky vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť cenu Tovaru. S celkovou cenou je kupujúci uzrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred okamihom jej odoslania obchodníkovi. Kupujúci bol obchodníkom oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

7.2. Spolu s cenou Tovaru uhrádza kupujúci aj náklady spojené s doručením Tovaru.

7.3. Faktúru alebo iný daňový doklad zašle obchodník kupujúcemu elektronickou formou na e-mail uvedený v objednávke kupujúceho pokiaľ si ale kupujúci praje faktúru vložiť k zásielke (do balíka)  kupujúci si túto možnosť vyberie a zaklikne "Faktúru vložiť do balíka"

7.4. Kupujúci a obchodník sa dohodli, že zmluva sa uzatvára s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí obchodníkovi dohodnutú cenu v zmysle týchto VOP v lehote 2 dní odo dňa prijatia objednávky, zmluva sa od začiatku ruší (objednávka sa stornuje).

7.5. Podmienky a spôsoby úhrady ceny sú uvedené v časti „Spôsob Dodania A Platobné Podmienky“.

7.6. Uvedené ceny za poštovné platia len do váhy 10 kg. V prípade ťažšej zásielky ako 10kg, bude zákazník informovaný, kontaktovaný mailom alebo telefonicky, za účelom dodania tovaru a oboznámený s cenou za zásielku. Zásielka bude odoslaná len vtedy, keď zákazník bude súhlasiť so sumou za poštovné.

7.7. Platby neprímame poštovou poukážkou, prijmame platby len uvedené v platobných možnostiach 

 1.  Dodacie podmienky

8.1. Obchodník dodá Tovar, pokiaľ nie je pri jednotlivých položkách Tovaru uvedené na webovej stránke inak, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia objednávky, s výnimkou individuálne zhotovenej ortopedicko-protetickej pomôcky, kde je dodacia lehota deväťdesiat (90) dní (štandardné (avšak nezáväzné) dodacie doby v jednotlivých prípadoch sú uvedené v ods. 8.7. VOP). V prípade dlhšieho dodania je kupujúci o tejto okolnosti vždy oboznámený.

8.2. Kupujúci je oprávnený, v prípade nedodania Tovaru obchodníkom podľa ods. 8.1 týchto VOP ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej obchodníkovi zo strany kupujúceho, odstúpiť od zmluvy, pričom obchodník je povinný v takom prípade vrátiť kupujúcemu už zaplatenú cenu, a to bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote štrnásť (14) kalendárnych dní odo doručenia odstúpenia kupujúceho od zmluvy obchodníkovi, rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe, prípadne inou vhodnou formou po dohode s kupujúcim napríklad bankovým prevodom, bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky. Ak z dôvodu nemožnosti dodania Tovaru (najmä kvôli vypredaniu zásob, nedostupnosti Tovaru, stiahnutiu Tovaru z predaja výrobcom alebo štátnou inštitúciou, alebo vyššej moci podľa ods. 14.4. VOP) nie je schopný obchodník dodať Tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v zmluve alebo určenej týmito VOP alebo za dohodnutú cenu po tom, čo obchodník objednávku potvrdil, je obchodník povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od zmluvy. V prípade, ak kupujúci neprijme náhradné plnenie ponúkané obchodníkom ani neodstúpi od kúpnej zmluvy v lehote tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa oznámenia obchodníka o nemožnosti dodať Tovar, zrušuje sa zmluva od začiatku a v prípade, ak kupujúci už uhradil cenu alebo jej časť, obchodník je povinný vrátiť už uhradenú cenu alebo jej časť v lehote štrnásť (14) dní odo dňa zrušenia zmluvy.

8.3. Kupujúci si pri vykonávaní objednávky zvolí spôsob dodania Tovaru, a to buď:

8.3.1. odoslaním Tovaru (podmienky odoslania a doručenia sú uvedené v časti „Spôsob Dodania A Platobné Podmienky“), alebo

8.3.2  osobným prevzatím Tovaru v kamennej lekárni obchodníka na adrese: Lekáreň v KOCKE, E.P.Voljanského 1, 960 01 Zvolen, pričom v takom prípade si obchodník splní povinnosť Tovar dodať tým, že kupujúcemu umožní nakladať s Tovarom v danom mieste. Zákazník ktorí si zvolí formu odberu svojej objednávky  "osobný odber" si môže prevziať objednávku do 7 kalendárnych od oznámenia (mailom alebo telefonicky) o nachystaný tovaru. Pokiaľ si zákazník objednávku nepreberie do uvedených 7 kalendárnych dní , takáto objednávka bude stornovaná a považovaná ako neprebratá a zákazník stráca právo na uvedenú objednávku, resp. ukončuje sa obchodný vzťah kupujúci - obchodník. 

8.4. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď dôjde k prevzatiu všetkých častí objednaného Tovaru, alebo ak sa a/ Tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tej časti Tovaru, ktorá bola dodaná ako posledná, b/ dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c/ Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

8.5.  Každej objednávke obsahujúcej lieky alebo zdravotnícke pomôcky, je priradená jednoznačná identifikácia zásielky prostredníctvom jedinečného čísla zásielky umožňujúca sledovanie chronologického priebehu vybavenia objednávky od okamihu prijatia objednávky po jej konečné vybavenie. Súčasťou zásielky obsahujúcej lieky alebo zdravotníckej pomôcky je aj dodací list, ktorý obsahuje o.i. údaje o lieku, ktorý je obsahom zásielky, s uvedením názvu lieku, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, veľkosti balenia lieku, počtu balení lieku, šarže lieku, času použiteľnosti jednotkovej ceny lieku a celkovej ceny zásielky; a/alebo o zdravotníckej pomôcke, ktorá je obsahom zásielky, s uvedením názvu zdravotníckej pomôcky, veľkosti balenia zdravotníckej pomôcky, počtu balení zdravotníckej pomôcky, jednotkovej ceny zdravotníckej pomôcky a celkovej ceny zásielky.

8.6. Obchodník dodáva lieky alebo zdravotnícke pomôcky len kupujúcemu na doručovacie adresy v Slovenskej republike. Obchodník je oprávnený v rámci internetového predaja dodávať humánny liek s obsahom drogového prekurzora len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.

8.7. Expedície Tovaru, ktorý je skladom, na dobierku či k osobnému odberu bývajú väčšinou realizované do štyridsaťosem (48) hodín od potvrdenia objednávky; expedície Tovaru, ktorý je skladom, pri platbe, prevodom na bankový účet alebo dodatočnou platbou (zrušená platba, neúspešná platba a pod) sa realizuje až po pripísaní finančných prostriedkov vo výške ceny na bankový účet obchodníka - od momentu pripísania platby zväčša do štyridsaťosem 48 hodín, výdaj základného sortimentu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa zväčša realizuje do dvadsaťštyri (24) hodín, pričom ak ide o individuálne zhotovenú zdravotnícku pomôcku, do siedmich (7) pracovných dní a ak ide o individuálne zhotovenú ortopedicko-protetickú pomôcku, do deväťdesiat (90) dní. Tovar objednaný v sobotu, nedeľu alebo vo sviatok sa zasiela zvyčajne nasledujúci pracovný deň. Ak nie je Tovar na sklade, objednávka sa realizuje obvykle v deň doručenia Tovaru subdodávateľom. Objednávky sú expedované v poradí, v ktorom prišli. Obchodník vynakladá maximálnu starostlivosť, aby dodanie Tovaru bolo zrealizované čo najskôr. Vysvetlivky: Uvedené množstvo na stránke 1-5 - skladom 1 až 5ks, 5> skladom viac ako 5ks. Uvedené počty kusov sa môžu nachádzať aj na externom sklade. Pokiaľ je pri produkte uvedené Skladom u nás do 3 pracovných dní - znamená to, že dané produkty máme na externom sklad, ktoré musíme objednávať od externého dodávateľa, ktorý daný produkt už nemusí mať na sklade. 

8.8. Nebezpečenstvo škody na Tovare, ako aj vlastnícke právo k Tovaru, prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru kupujúcim.

8.9. Množstvo darčekov k objednávke je násobené počtom položiek Tovaru nie počtom produktov (tzn. pri kúpe viacerých kusov jedného druhu Tovaru v jednej objednávke, kupujúci dostáva len jeden kus darčeka). Pokiaľ kupujúcemu vznikol nárok na darček, tento darček  si kupujúci vyberie sám podľa želania, a to prejdením do časti „NÁKUPNÝ KOŠÍK“, kde si zaklikne na požadovaný darček. Na darček nevzniká právny nárok.

8.10. Objednávky sa vybavujú postupne po poradí v akom prišli, pokiaľ boli uhradené alebo sú požadované na dobierku. Objednávky objednané typom platby "prevodom na účet" sa začnú vybavovať až po pripísaní platby na účet obchodníka. Objednávky sa neposúvajú a tovar si nieje možné rezervovať, resp.  sa nedá rezervovať, to znamená, že nevybavujeme objednávky, ktoré si žiada zákazník poslať neskôr. 

8.11. Obchodník si vyhradzuje právo na neprijatie objednávky telefonicky a mailom. (obchodník neprijma objednávky cez telefón alebo poslané mailom) Akceptujú sa objednávky vytvorené len cez ESHOP.

8.12.   Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda Tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu obchodníka. V prípade zistenia existencie vady Tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov Tovaru, resp. chýba objednaný Tovar) je zástupca obchodníka povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy vady Tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci. Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného obchodníkovi môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný Tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie Tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 10 týchto obchodných podmienok uplatniť zodpovednosť za vady Tovaru u obchodníka alebo u inej osoby, o ktorej obchodník oboznámil kupujúceho pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný Tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie Tovaru obchodníkovi znáša obchodník.

 1. Práva a povinnosti obchodníka a kupujúceho

9.1.  Obchodník je povinný:

9.1.1. dodať na základe zmluvy kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 

9.1.2. zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

9.1.3. bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním Tovaru, poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu,

9.1.4. odovzdať kupujúcemu spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad),

9.1.5. nevydať liek po čase jeho použiteľnosti alebo ak čas použiteľnosti lieku uplynie počas podávania pri určenom dávkovaní,

9.1.6. po nariadení Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv bezodkladne pozastaviť výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky, stiahnuť liek z trhu alebo zdravotnícku pomôcku z trhu alebo pozastaviť jej použite v prevádzke,

9.1.7. plniť ďalšie povinnosti v zmysle zmluvy, týchto VOP a Zákona o ochrane spotrebiteľa, ak je kupujúci spotrebiteľ.

9.2.  Obchodník má právo:

9.2.1. na riadne a včasné zaplatenie ceny od kupujúceho za dodaný Tovar,

9.2.2. stornovať objednávku v prípade nemožnosti dodania Tovaru podľa ods. 5.3. VOP,

9.2.3. iné práva v zmysle zmluvy a týchto VOP.

9.3.  Kupujúci je povinný:

9.3.1. prevziať objednaný a dodaný Tovar, pokiaľ nevyužije právo na odstúpenie od zmluvy, a to v mieste, ktoré uviedol v objednávke, resp. na mieste, ktoré uviedol pri zmene dodacej adresy na základe dohody s dopravcom,

9.3.2. zaplatiť obchodníkovi dohodnutú cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie Tovaru,

9.3.3. uviesť správnu a úplnú adresu, na ktorú má byť objednaný Tovar doručený,

9.3.4. plniť ďalšie povinnosti v zmysle zmluvy, týchto VOP a Zákona o ochrane spotrebiteľa, ak je kupujúci spotrebiteľ.

9.4.   Kupujúci má právo: 

9.4.1. na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami,

9.4.2. iné práva v zmysle zmluvy,týchto VOP a Zákona o ochrane spotrebiteľa, ak je kupujúci spotrebiteľ.

 1.  Reklamačný poriadok pre spotrebiteľské zmluvy

10.1. Obchodník zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má predaný Tovar v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania tovaru. Pri použitom Tovare sa môžu zmluvné strany dohodnúť na kratšej dobe zodpovednosti obchodníka za vady, nie však kratšej ako jeden rok od dodania Tovaru. Ak sa vada prejaví do uplynutia tejto doby, predpokladá sa, že ide o vadu, ktorú mal tovar už v čase dodania. To neplatí, ak sa preukáže opak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou Tovaru alebo vady. 

10.2. Ak obchodník zodpovedá za vadu predaného tovaru, kupujúci má voči nemu právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou (§ 623 Občianskeho zákonníka) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (§ 624 Občianskeho zákonníka)

10.3. Kupujúci môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr však do uplynutia doby zodpovednosti obchodníka za vady.

10.4 Obchodník alebo určená osoba poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim. V potvrdení o vytknutí vady uvedie obchodník lehotu, v ktorej bude vada odstránená. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť.

10.5 Obchodník alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o vytknutí vady Tovaru vo vhodnej forme zvolenej obchodníkom, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vytknuté vady tovaru a ešte raz poučí kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 a § 624 Občianskeho zákonníka.

10.6. Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou Tovaru alebo opravou Tovaru. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný, alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil obchodníkovi neprimerané náklady ohľadom na všetky okolnosti.

10.7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, môže kupujúci požadovať jej bezplatné odstránenie. Obchodník vadu odstráni v primeranej lehote. Primeranou lehotou sa rozumie najkratší čas, ktorý obchodník potrebuje na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu Tovaru s prihliadnutím na povahu Tovaru a povahu a závažnosť vady. 10.8. Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné, alebo ak by si s ohľadom na všetky okolnosti vyžadovali neprimerané náklady.

10.9. Na účely opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní Tovar obchodníkovi alebo ním určenej osobe.

10.10. Obchodník dodá opravený Tovar alebo náhradný Tovar kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadný Tovar, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak kupujúci neprevezme Tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže obchodník  Tovar predať. Ak ide o Tovar väčšej hodnoty, obchodník kupujúceho a o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dostatočnú lehotu na prevzatie Tovaru. 

10.11. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja Tovaru po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jeho úschovu a predaj, ak kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji Tovaru.

10.12. Ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu.

10.13. Kupujúci má voči obchodníkovi právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vytknutím vady, za ktorú zodpovedá obchodník, a uplatnením práv zo zodpovednosti za vadu. Kupujúci musí svoje právo uplatniť u obchodníka najneskôr do dvoch mesiacov od dodania opraveného alebo náhradného Tovaru, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy, inak právo zanikne.

10.14. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak obchodník Tovar neopravil ani nevymenil, alebo obchodník odmietol vadu odstrániť na základe bodu 10.8. alebo má Tovar rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene Tovaru, alebo je vada tak závažné povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny, resp. odstúpenie od zmluvy, alebo obchodník vyhlásil, resp. to z okolnosti zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.

10.15. Ak sa zmluva týka kúpy viacerých Tovarov, kupujúci môže odstúpiť od nej len vo vzťahu k vadnému tovaru. Vo vzťahu k ostatným tovarom môže odstúpiť od zmluvy len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné Tovary bez  vadného Tovaru.  10.16. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 10.14, ak sa kupujúci spolupodielal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. 

10.17. Obchodník po odstúpení od zmluvy kupujúcim a vrátení tovaru spať obchodníkovi, vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru alebo po preukázaní, že kupujúci tovar zaslal obchodníkovi, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. Obchodník vráti kúpnu cenu alebo vyplatí zľavu kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady.

10.18. Na vybavovanie zodpovednosti za vady sa vzťahuje čl. 10 týchto obchodných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený a informovaný o podmienkach a spôsobe uplatňovania zodpovednosti za vady Tovaru vrátane údajov o tom, kde možno zodpovednosť za vady uplatniť tak, že umiestnil tieto obchodné podmienky na webovej stránke obchodníka a kupujúci mal možnosť si ich v čase pred odoslaním objednávky prečítať. 

10.19. Zodpovednosť za vady sa vzťahuje na Tovar zakúpený kupujúcim od obchodníka prostredníctvom elektronického obchodu na webovej stránke obchodníka. 

10.20. Ak Tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť zodpovednosť za vady u predávajúceho na adrese v kamennej prevádzke - Lekáreň v KOCKE, E.P.Voljanského 1, 96001 Zvolen, prípadne tel. č.: 0919 202 767 alebo e-maile: info@lekarenvkocke.sk, a to u ktoréhokoľvek zamestnanca obchodníka tak, že doručí Tovar do prevádzkarne obchodníka alebo prevádzkarne určenej osoby a doručí obchodníkovi resp. určenej osobe prejav vole kupujúceho uplatniť si svoje právo (ďalej len "Oznámenie o vytknutie vady") napr. vo forme vyplneného reklamačného formulára, ktorý je umiestnený na webovej stránke obchodníka. Obchodník odporúča Tovar pri jeho zasielaní poistiť. Zásielky na dobierku obchodník ani určená osoba nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o vytknutí vady pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najme presne označiť druh a rozsah vady Tovaru, kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust.  § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis pre elektronické zariadenia sú uvedené v záručnom liste, resp. ich obchodník v prípade potreby poskytne kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

10.21. Konanie týkajúce sa zodpovednosti za vady Tovaru, ktorý sa dá doručiť obchodníkovi začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:  

 1. doručenie Oznámenia o vytknutí vady Tovaru obchodníkovi alebo určenej osobe,
 2. doručenie Tovaru od kupujúceho obchodníkovi alebo určenej osobe, 
 3. doručenie prístupových kódov, hesiel apod. k Tovaru obchodníkovi alebo určenej osobe, ak sú tieto údaje nevyhnutné na identifikáciu vady Tovaru a opravu Tovaru

10.22 Ak je predmetom vytknutia vady Tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť obchodníkovi alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 10.21 písm. a) a c) týchto obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky Tovaru obchodníkom alebo treťou osobou určenou obchodníkom. Konanie týkajúci sa Tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť obchodníkovi alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka Tovaru podľa prvej vety. Ak však obchodník alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o vytknutí vady obchodníkovi, konanie začína dňom doručenia Oznámenia obchodníkovi.

10.23. Obchodník pri odstránení vady zabezpečí odstránenie Tovaru a inštaláciu opraveného Tovaru alebo náhradného Tovaru, ak si to výmena alebo oprava Tovaru vyžaduje.

10.24. Obchodník zodpovedá za vadu, ktorá bola spôsobená nesprávnou montážou, alebo inštaláciou Tovaru, v zmysle § 619 ods. 4 Občianskeho zákonníka. 10.25. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť obchodníkovi, resp. oprávnenej osobe. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je obchodník alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia vytknutia zodpovednosti za vady. 

10.26. Zodpovednosť sa nevzťahuje na vady, na základe ktorých si kupujúci s obchodníkom v dobe uzatvárania zmluvy dohodli zníženú cenu a o ktorých s prihliadnutím k tejto okolnosti musel kupujúci vedieť. 10.27. Obchodník nezodpovedá za vady Tovaru:

 1. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti obchodníka za vadu Tovaru do uplynutia doby zodpovednosti obchodníka za vady Tovaru,
 2. ak je vadou Tovaru mechanické poškodenie Tovaru spôsobené kupujúcim,
 3. ak vada Tovaru vznikla používaním Tovaru v podmienkach,  ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému opotrebeniu Tovaru, 
 4. ak vada Tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 5. ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania Tovaru,
 6. ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 7. ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 8. ak vada Tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 9. ak vada Tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi obchodníka v súlade s bodom 8.12 týchto obchodných podmienok, neskoršie vytknutie vady tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že vytknuté vady mal Tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim. 

10.29 O výsledku vybavenia vytknutia zodpovednosti a vady bude obchodník informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s Tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení vytknutia zodpovednosti za vady. 

10.30. V prípade výmeny Tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadne ďalšie vytknutia zodpovednosti za vady sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto dokladu. V prípade výmeny Tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového Tovaru, ale iba na nový Tovar.

10.31. Vybavenie uplatnenej zodpovednosti za vady sa vzťahuje  len na vady uvedené v Oznámení o vytknutí vady a v potvrdení o vytknutí vady Tovaru podla bodu 10.6. týchto obchodných podmienok. 10.32.    V prípade lieku, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a liek vrátiť do siedmich (7) dní odo dňa jeho prevzatia, iba ak ide o:

10.32.1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

10.32.2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

10.32.3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

10.32.4. poškodený vnútorný obal lieku,

10.32.5.   liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,

10.32.6. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

10.33. V prípade zdravotníckej pomôcky, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a zdravotnícku pomôcku vrátiť do siedmich (7) dní odo dňa prevzatia zdravotníckej pomôcky, iba ak ide o:

10.33.1. poškodenú zdravotnícku pomôcku,

10.33.2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

10.33.3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

10.33.4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

10.33.5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v slovenskom jazyku.

10.34. Vrátené lieky alebo zdravotnícke pomôcky podľa ods. 10.32. a 10.33.týchto obchodných podmienok, bude kupujúcemu vrátená cena, ktorá bola za dotknutý liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatená zo strany kupujúceho, vrátane nákladov na doručenie zásielky. Ak sa nejedná o vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky kupujúcim z dôvodov uvedených v ods. 10.32., resp. 10.33. týchto obchodných podmienok (t. j. § 6 ods. 1 a 2 Vyhlášky o internetovom výdaji liekov) je obchodník povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho liek alebo zdravotnícku pomôcku. Ak bolo vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky uskutočnené z dôvodov uvedených v ods. 10.32., resp. 10.33. týchto obchodných podmienok, vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa považuje za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenému lieku alebo zdravotníckej pomôcke.

10.35. Záručná doba na Tovar je dvadsaťštyri (24) mesiacov, ktorá plynie od prevzatia Tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý Tovar je dvanásť (12) mesiacov. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

10.36. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných podmienok  výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

 1.  Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

11.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do štrnásť (14) dní odo dňa prevzatia Tovaru. Toto právo môže využiť len kupujúci – spotrebiteľ, a to v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa, pokiaľ sa netýka liekov a zdravotníckych pomôcok. V prípade liekov a zdravotníckych pomôcok, môže kupujúci využiť možnosť vrátenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky za splnenia podmienok podľa ods. 10.33. a 10.34. týchto VOP. Práva vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa, vrátane práva na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu sa nevzťahujú na fyzickú alebo právnickú osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a teda sa jedná o kupujúceho – podnikateľa.

11.2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru.

11.3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

11.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 19 ods. 1 Zákona o zmluvách na diaľku, najmä od zmluvy, predmetom ktorej je:

11.4.1. dodanie Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

11.4.2. dodaní Tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo Tovaru vyrobeného na mieru, 

11.4.3. dodanie Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze, za takýto Tovar sa považujú najmä potraviny a nápoje s krátkou zárukou alebo dobou trvanlivosti/spotreby, potraviny a nápoje vyžadujúce špeciálne podmienky skladovania a potraviny a nápoje z  akciových ponúk za zníženú cenu pred koncom minimálnej trvanlivosti/spotreby,

11.4.4. dodanie Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

11.4.5. dodanie Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom.

11.5. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe na adresu obchodníka alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na TU. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr posledný deň  lehoty na odstúpenie od zmluvy.

11.6. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu Tovaru.

11.7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

11.8. Kupujúci vráti Tovar úplný, nepoškodený, čistý, s kompletnou dokumentáciou, v stave a hodnote, v akom Tovar prebral a pokiaľ je to možné Tovar by mal byť zabalený v originálnom obale. Kupujúci je povinný vrátiť Tovar späť alebo ho odovzdať obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie Tovaru v lehote najneskôr do štrnástich (14) dní odo oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

11.9. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy obchodník vráti najneskôr do štrnásť (14) dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Obchodník vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe, prípadne iným vhodným spôsobom (napr. bankovým prevodom). Obchodník nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný obchodníkom.

11.10. Obchodník je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa ods. 11.9 v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od zmluvy, ak kupujúci neodstúpil od celej zmluvy.

11.11. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

11.12.  Pri odstúpení od zmluvy obchodník nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Kupujúci je povinný najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie Tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s Tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí obchodníkovi Tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť obchodníkovi hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli obchodníkovi v súvislosti s opravou Tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu; nárok obchodníka na náhradu škody tým nie je dotknutý.

11.13.Kupujúci znáša náklady na vrátenie Tovaru pri odstúpení od zmluvy podľa tohto článku VOP.        

 

11.14. Ustanovenia ods. 11.7. až 11.13. sa použijú aj v prípade predčasného ukončenia zmluvy iným spôsobom, než je uvedený v ods. 11.1. týchto VOP.

11.15. Ak kupujúci odstúpi len vo vzťahu k časti zmluvy (vrátenie len časti objednávky), kupujúci stráca nárok na poštovné zadarmo, pokiaľ suma objednávky po čiastočnom odstúpení od zmluvy nepresahuje sumu 69,99 €. V takomto prípade má obchodník nárok na úhradu poštovného zo strany kupujúceho v sume takej akou bola zásielka doručená (GLS , Slovenskou poštou alebo "Rýchle doručenie") a riadi sa aktuálnou cenou dopravy, resp. cenou aká bola v momente odoslania zásielky  s DPH, ktoré kupujúcemu  nebolo zo strany obchodníka účtované z dôvodu, že suma pôvodnej objednávky pred uplatnením práva kupujúceho na odstúpenie len vo vzťahu k časti zmluvy presiahla sumu 69,99 € 11.16. Obchodník si vyhradzuje upraviť resp. zrušiť možnosť dopravy "Rýchle doručenie" a navrhnúť kupujúcemu alternatívnu dopravu.  11.17 Zostáva nakúpiť tovar za 69,99€ k dosiahnutie poštovného v SK ZADARMO - je informačný text, kde doručenie ZADARMO sa tíka najlacnejšej formy dopravy, ktorú ponúkame.

 1.        Alternatívne riešenie sporov

12.1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom má právo obrátiť sa na obchodníka, so žiadosťou o nápravu, zaslanú na e-mailovú adresu obchodníka info@lekarenvkocke.sk, ak medzi kupujúcim – spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, alebo ak sa kupujúci – spotrebiteľ domnieva, že obchodník inak porušil jeho práva.

12.2. Ak obchodník na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo ak na ňu neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa príslušných ustanovení Zákona o ARS podaním návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom. Zároveň, ak obchodník na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, obchodník informuje kupujúceho – spotrebiteľa na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov.

12.3. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim – spotrebiteľom a obchodníkom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa vzťahuje na spory medzi obchodníkom a kupujúcim – spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu odoslania objednávky, bydlisko, alebo miesto obvyklého pobytu v Slovenskej republike, alebo inom členskom štáte Európskej únie, než je členský štát Európskej únie v ktorom má sídlo obchodník.

12.4. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

so sídlom: Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika

pričom bližšie informácie sú dostupné na

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR, pričom zoznam je dostupný na internetovej stránke

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Kupujúci môže v prípade zmluvy uzavretej elektronicky využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ostatné práva a povinnosti obchodníka a kupujúceho v súvislosti s alternatívnym riešením sporov sa riadia ustanoveniami Zákona o ARS.

 1.  Reklamačný poriadok pre obchodnoprávne vzťahy

13.1. Reklamačný poriadok upravený v tomto článku týchto VOP sa vzťahuje na zmluvný vzťah medzi obchodníkom a kupujúcim, ktorý nie je v postavení spotrebiteľa, vyplývajúci zo zmluvy podľa ods. 3.3. týchto VOP.

13.2. Obchodník zodpovedá za vady dodávaného Tovaru, ktoré existovali v čase jeho prevzatia kupujúcim. Obchodník nezodpovedá za vady, o ktorých kupujúci v čase prevzatia Tovaru vedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti vedieť mal a mohol.

13.3. Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovaru Tovar riadne prezrieť a písomne vytknúť zistené vady dodávaného Tovaru najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa, kedy mal kupujúci vadu zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedy mohla byť vada zistená neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do jedného (1) mesiaca od okamihu prevzatia Tovaru. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa uplatní jednak u zjavných vád ako aj skrytých vád. V prípade, ak kupujúci túto svoju povinnosť nesplní riadne a včas, považuje sa dodanie Tovaru zo strany obchodníka za riadne a vykonané včas a akékoľvek nároky kupujúceho z vád zanikajú. 

13.4. Práva zo zodpovednosti za vady, a teda reklamácie sa uplatňujú u obchodníka na adrese EMRAMA s.r.o., so sídlom Pražská 1456/14, Zvolen 960 01, prípadne tel. č.: 0919 202 767 alebo e-maile: info@lekarenvkocke.sk, a to u ktoréhokoľvek zamestnanca obchodníka. 

13.5. Reklamačné konanie týkajúce sa Tovaru sa začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

13.5.1. doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie obchodníkovi, v ktorom kupujúci pravdivo uvedie informácie o vadách Tovaru, najmä presne označí druh a rozsah vady Tovaru a

13.5.2. doručenie reklamovaného Tovaru od kupujúceho obchodníkovi alebo určenej osobe, ak sa nejedná o Tovar, ktorý pre svoju povahu nie je možné doručiť poštou alebo osobne.

13.6. Kupujúci môže Tovar doručiť obchodníkovi z dôvodu reklamácie nasledovne:

13.6.1. odovzdaním Tovaru vo verejnej lekárni - Lekáreň v KOCKE, E.P.Voljanského 1, 960 01 Zvolen,

13.6.2. zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený Tovar na adresu prevádzky obchodníka; obchodník odporúča Tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť, pričom zásielky na dobierku obchodník nepreberá.  

13.7. V prípade, ak má Tovar vadu, je obchodník povinný odstrániť vadu, a to spôsobom podľa svojho uváženia, najmä, avšak nie s obmedzením, opravou, výmenou alebo dodaním náhradného Tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru alebo poskytnutím zľavy  z ceny či odstúpením od zmluvy. Odstrániť vadu niektorým zo spôsobov je obchodník povinný v primeranej lehote, ktorú na tento účel obchodník určí a oznámi kupujúcemu. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu vady riadne a včas zo strany obchodníka  a zmluva je porušená podstatným spôsobom, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo požadovať zľavu z ceny, pričom uplatnenie takéhoto nároku je kupujúci povinný obchodníkovi oznámiť najneskôr do troch (3) pracovných dní od jeho vzniku, inak zaniká. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu vady riadne a včas a zmluva je porušená nepodstatným spôsobom, je kupujúci oprávnený požadovať iba zľavu z ceny, pričom uplatnenie takéhoto nároku je kupujúci povinný obchodníkovi oznámiť najneskôr do troch (3) pracovných dní od jeho vzniku, inak zaniká.

13.8. V prípade lieku, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a liek vrátiť do siedmich (7) dní odo dňa jeho prevzatia, iba ak ide o:

13.8.1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

13.8.2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

13.8.3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

13.8.4. poškodený vnútorný obal lieku,

13.8.5. liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,

13.8.6. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

13.9. V prípade zdravotníckej pomôcky, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a zdravotnícku pomôcku vrátiť do siedmich (7) dní odo dňa prevzatia zdravotníckej pomôcky, iba ak ide o:

13.9.1. poškodenú zdravotnícku pomôcku

13.9.2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

 13.9.3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

13.9.4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

13.9.5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v slovenskom jazyku.

13.10. Vrátené lieky alebo zdravotnícke pomôcky podľa ods. 13.8. a 13.9. týchto VOP musia byť nepoužité, vrátené s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou a kópiou dokladu o kúpe. Po vrátaní lieku alebo zdravotníckej pomôcky podľa ods. 13.8. a 13.9. týchto VOP, bude kupujúcemu vrátená cena, ktorá bola za dotknutý liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatená zo strany kupujúceho, vrátane nákladov na doručenie zásielky. Ak sa nejedná o vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky kupujúcim z dôvodov uvedených v ods. 13.8., resp. 13.9. týchto VOP (t. j. § 6 ods. 1 a 2 Vyhlášky o internetovom výdaji liekov) je obchodník povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho liek alebo zdravotnícku pomôcku. Ak bolo vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky uskutočnené z dôvodov uvedených v ods. 13.8., resp. 13.9. týchto VOP, vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa považuje za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenému lieku alebo zdravotníckej pomôcke.

13.11. V prípade, ak kupujúci upovedomí obchodníka o vade, za ktorú podľa názoru kupujúceho zodpovedá obchodník, a ten predmetnú vadu nezistí, je kupujúci povinný uhradiť obchodníkovi všetky vykonané práce, ako aj všetky výdavky a náklady s tým súvise.

13.12. V prípade, ak kupujúci uplatní svoje nároky z vád Tovaru, avšak neumožní obchodníkovi bez zbytočného odkladu vykonať obhliadku reklamovanej vady a/alebo disponovať s reklamovaným Tovarom za účelom zistenia a preverenia vytýkaných vád, nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady zanikajú.

13.13. Každý reklamovaný tovar, musí byť riadne očistený a v čistom stave (nemôže byť zablatený alebo inak znečistený)

 1. Záverečné ustanovenia

14.1   V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácií, prípadne podnetov, sťažností či iných podaní, môže kupujúci kontaktovať obchodníka prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

poštou: EMRAMA s.r.o., so sídlom Pražská 1456/14, Zvolen 960 01,

tel. č.: 0919 202 767,

e-mail: info@lekarenvkocke.sk.

14.2. Orgánom dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha, je:

14.2.1. Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, 

14.2.2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica, D. Skuteckého 130/19, 974 01 Banská Bystrica,

14.2.3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici, 974 01 Banská Bystrica,

14.2.4. Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava.

14.3. Tieto VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke obchodníka. VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na webovej stránke obchodníka v deň odoslania objednávky kupujúcim.

14.4. Počas trvania vyššej moci nie je obchodník v omeškaní s plnením svojich povinností. Vyššou mocou sa rozumie okolnosť, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvných strán, je nepredvídateľná, neprekonateľná a neodvrátiteľná, najmä povodeň, požiar, zemetrasenie či iná prírodná udalosť alebo katastrofa, mimoriadna situácia, nepokoje, povstanie, štrajk, invázia, vojna, vojnový, výnimočný alebo núdzový stav, terorizmus, obmedzenie alebo výpadok v dodávateľskom reťazci, epidémia/pandémia alebo prepuknutie nákazlivej choroby (napr. ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2), zmena legislatívy vrátane prijatia novej legislatívy, či všeobecne záväzné opatrenia vydané orgánmi verejnej moci vrátane karanténnych opatrení, embarga, vývozných alebo dovozných obmedzení či iných zákazov a príkazov. V prípade, ak bude vyššia moc trvať viac ako tridsať (30) dní, ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená jednostranne ukončiť zmluvu; iné ustanovenia o vyššej moci v zmysle týchto VOP tým nie sú dotknuté.

14.5. Obchodník si vyhradzuje právo meniť znenie VOP, pričom zmenené znenie VOP je účinné okamihom jeho zverejnenia na webovej stránke.

 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 19.7.2024

 

Obchodné podmienky pre poistencov VSŽP – uplatnenie zľavy

Spoločnosť EMRAMA s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu lekarenvkocke.sk (internetový výdaj) uzavrel zmluvu s štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (ďalej VSŽP) za účelom poskytnutia zliav poistencom VSŽP a to len pre poistencov VŽSP.

Poistenec VSŽP obdrží kód, ktorí poistencovi poskytne VSŽP. Tento kód môže poistenec využiť a následne využiť špeciálnu zľavu. V kategórii (pre poistencov VSŽP) sú vybrané produkty, ku ktorým je možné tento kód použiť. Zľavu nie je možné uplatniť na iné produkt z inej kategórie, len na dané v uvedenej kategórii, ktoré určil prevádzkovateľ internetového obchodu lekarenvkocke.sk

Cena produktu je zobrazená a uvedená pred zľavou, zľavu je možné uplatniť v sekcii „nákupný košík“ kde poistenec VSŽP uvedený kód zadá do okienka pri texte „Zľavový kód“. Následne poistenec, tento kód dá „aktivovať“ , kde mu bude odpočítaná zľava. Následne poistenec postupuje štandardným spôsobom nakupovania ako je uvedené v OP. Zľavy niesú právne nárokovateľné a zľavy nieje možné vymeniť za peňažné hodnoty, poukážky a podobne. Na jednu objednávku je možne použiť kód len jednorazovo a to len na produkty, ktoré sú zaradené do zliav pre poistencov VSŽP. Pokiaľ si poistenec VSŽP zľavu neuplatní nieje možné si zľavu dodatočne uplatniť a taktiež pokiaľ poistenec VSŽP ukončí objednávací proces a po kliknutí na tlačidlo „Záväzne objednať s povinnosťou platby“ nieje možné spätne si zľavu uplatniť.   Prevádzkovateľ internetového obchodu lekarenvkocke.sk, si vyhradzuje právo na overenie či je kupujúci poistencom VSŽP. V prípade podozrenie zneužitia zliav (zľavového kódu), je prevádzkovateľ internetového obchodu lekarenvkocke.sk, oprávnený zľavu neposkytnúť.

Na zľavu má nárok len poistenec VSŽP. Poistenci iných zdravotných poistený na zľavu nárok nemajú.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky, pričom zmenené znenie obchodných podmienok je účinné okamihom jeho zverejnenia a webovej stránke.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 19.7.2024

 

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE

OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO

PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA

 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 Ak nakupujete ako spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo odo dňa uzavretia zmluvy o dodaní digitálneho obsahu inak ako na hmotnom nosiči. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese EMRAMA s.r.o., Pražská 1456/14, 96001 Zvolen, Email: info@lekarenvkocke.sk, Telefón: +421919 202 767.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sme Vám odoslali alebo zaslali, a ktorý sa nachádza ako príloha obchodných podmienok. Jeho použitie však nie je povinné.  V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom médiu. 

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak je predmetom kúpnej zmluvy kúpa tovaru, môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru spať na našu adresu, alebo do preukázania, že ste tovar odoslali spať, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu našej lekárne Lekáreň v KOCKE, E.P.Voljanského 1, Zvolen bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. 

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho prevzatia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.

 

 

 

 

 

nahoru